VATROMET U PONOĆ Za vre­me pra­znič­nih no­ći u Sr­bi­ji pu­ca­ju kre­ve­ti, a uzdasi se prolamaju nebomLe­po ode­lo ili bez ode­la. Cr­ve­ni iza­zov­ni veš ili bez njega, ali s kr­zne­nim li­si­ca­ma. Par­fem i znoj. Do­dir i drh­taj. Sme­šak i vri­sak… Ka­ko sve ovo na­pi­sa­ti u dve re­či? Pa la­ko – no­vo­go­di­šnji se*s. Pra­znič­na at­mos­fe­ra, tvr­de sek­so­lo­zi, pod­gre­va li­bi­do, pa u no­vo­go­di­šnjoj no­ći sve pr­šti od lju­bav­nih igra­ri­ja.

Popuštaju kočnice

Na­ši mu­škar­ci, bar pre­ma sop­stve­nom pri­zna­nju, na­da­le­ko su po­zna­ti kao ne­nad­ma­šni lju­bav­ni­ci, ob­da­re­ni, ma­što­vi­ti, iz­dr­žlji­vi… Nji­ho­va po­tent­nost po­seb­no do­la­zi do iz­ra­ža­ja u no­vo­go­di­šnjoj no­ći, pa ih ni pra­znič­ni kr­kan­luk i ma­mur­luk ne mo­gu za­u­sta­vi­ti u osva­jač­kim po­ho­di­ma.

Pod­gre­ja­ni al­ko­ho­lom, pra­znič­nom eufo­ri­jom, iza­zov­nom ode­ćom i mu­zi­kom, strasti se ras­plam­sa­vaju, a koč­ni­ce gu­be. Opu­šte­nost te­la i du­še oslo­ba­đa na­gon­e.

Pročitajte još...  Sirće za farbanu kosu - Lajk.rs

– U pra­znič­nim da­ni­ma broj­ni­ji su kon­tak­ti pošto se pod ga­som po­ve­ća­vaju hra­brost i na­sr­tlji­vost. Al­ko­hol za­gre­va ma­štu, spu­šta kri­te­ri­ju­me, ohra­bru­je nas. Sva­ki mu­ška­rac i že­na mo­gu da pri­hva­te po­nu­de ko­je ni­su ni za­mi­šlja­li da će u dru­ga­či­jim okol­no­sti­ma mo­ći. Me­đu­tim, kad se čo­vek otre­zni, če­sto pre­i­spi­tu­je svo­je od­lu­ke.

Ipak, ne­ret­ko se de­ša­va da pod dej­stvom ma­li­ga­na pa­stu­va iz­da sna­ga u pre­sud­nom tre­nut­ku, saznajte ka­ko da đu­ve­gi­ju vra­tite u for­mu.

Foto: Shutterstock

 

Saveti za njega

Mo­že­ da se otre­zni­ uz šo­lji­cu ja­ke ka­fe, a ako to ne po­mog­ne, tu su raz­li­či­ti pre­pa­ra­ti ko­ji de­lu­ju kao sti­mu­lan­si. Njih bi sva­ko tre­ba­lo da ima kao re­zer­vu. Kad ih konzumira u piću mu­ška­rac i ne­sve­sno po­sle naj­vi­še sat vre­me­na po­sta­ne sek­su­al­no spre­man za okr­ša­je. Mo­že i dok spa­va da bu­de spre­man da za­do­vo­lji nje­nu po­tre­bu.

Pročitajte još...  Zbog čega se u gibanicu dodaje vanilin šećer

Dame su uglavnom svesne svo­jih adu­ta ko­je na ova­kvim pro­sla­va­ma ne­se­bič­no de­le s pri­pad­ni­ci­ma ja­čeg po­la, pa njima ma­ni­pu­li­šu ve­o­ma ve­što. Ne li­be se da po­ka­žu pre­vi­še ko­že, pa znalački ša­lju sig­na­le ko­je muž­jak tre­ba da pro­či­ta.

Foto: Shutterstock

 

U sek­s-šo­po­vi­ma ka­žu da je ovaj pra­znik mno­gi­ma po­vod da ostva­re svo­je sek­su­al­ne fan­ta­zi­je. Ta­ko jed­no­del­ni mač­ji ko­sti­mi, pli­ša­ne li­si­ce, pr­ste­nje i anal­ne ku­gli­ce idu kao al­va.

– I ne samo to, tu su ko­sti­mi De­da Mra­za i Baka Mrazice, me­di­cin­skih se­sta­ra, te po­li­ca­ja­ca, što je lju­di­ma ve­o­ma pri­vlač­no. Svi za pra­zni­ke vo­le pri­jat­no da iz­ne­na­de svo­je part­ne­re – naglašavaju iz jednog beogradskog seks-šopa.

Pročitajte još...  Može da dođe do požara

Takođe, tra­že se i raz­li­či­ti afro­di­zi­ja­ci.

– Naj­po­pu­lar­ni­ja je špan­ska mu­ši­ca, jer ne­ma le­kar­skih ogra­ni­če­nja. Iako ni­sam pri­me­ti­la da je po­tra­žnja ve­ća u vre­me pra­zni­ka, zi­ma je de­fi­ni­tiv­no pe­riod kad se ovi afro­di­zi­ja­ci naj­vi­še pro­da­ju – dodaje ljubazan pro­da­vac.

guest
0 Komentari
Inline povratne informacije
Pogledajte sve komentare