Zbog devojke završio u Urgentnom centru

1479147 hitna ff

Ra­z­mi­šlja­te u pra­v­cu pro­ši­ri­va­nja po­sla na inos­tra­no tr­ži­šte. …

Po­ku­ša­va­te da pre­va­zi­će­te po­slov­ne te­ško­će, ali vam to ne ide od ru­ke. Ia­ko …

Tvr­do­gla­vi ste, upor­ni, ne odu­sta­je­te od ci­lja ia­ko je oči­gled­no da pos­to­je ve­će …

Za­do­vo­lj­ni ste ka­ko se po­sao ra­zvi­ja. Uko­li­ko ima­te za­ka­za­no ro­či­šte, …

Bi­lo bi do­bro da izbe­ga­va­te pre­go­vo­re ili da po­ša­lje­te ne­kog da vas za­me­ni. …

To­li­ko ste ne­za­do­vo­lj­ni po­slov­nom sa­ra­d­njom da je izne­na­da pre­ki­da­te. …

Po­sao oba­vlja­te bez žu­r­be, u ra­d­noj, ali opu­šte­noj at­mo­s­fe­ri. Za­ma­ra­te …

Oče­ku­je vas ozbi­ljan raz­go­vor s na­dre­đe­nom oso­bom. Ni­je za­do­vo­lj­na va­šim …

Pro­ble­mi su se to­li­ko na­go­mi­la­li da ne uspe­va­te da ih re­ši­te. Ne pri­ja vam pri­ti­sak …

Ta­j­ni po­slov­ni pre­go­vo­ri odli­č­no na­pre­du­ju. S ko­le­ga­ma pra­vi­te du …

Odli­čan je dan za re­ša­va­nje su­d­skih pi­ta­nja. Sve se odvi­ja u va­šu ko­ri­st. Zbog …

Vaš uspeh je odje­k­nuo. Uži­va­te u po­hva­la­ma. Ose­ća­te se sa­mou­ve­re­no. Od­nos …

Pročitajte još...  TARU NE ŽELIM VIŠE DA VIDIM! Ša defintivno prelomio, pa pred svima OTKRIO šta sada oseća prema Simovoj i BIVŠOJ ženi Ivani! VIDEO
Obaveštenja
Obavesti me:
guest
0 Komentari
Inline povratne informacije
Pogledajte sve komentare
Molimo online portale, ako kopirate orginalni članak sa našeg portala, NAVEDITE (Backlink) NAS KAO IZVOR. Hvala!
0
Volela bih vaše mišljenje, ostavite komentar..x